Jadwal Praktek Dokter
No Hari Klinik Dokter Jam Praktek
1 PARU Senin dr. Rita Kesuma, Sp.P 9:00 AM - 12:30 AM
2 FISIOTERAPI/REHAB MEDIK Senin dr. Suniarleni, SpRM 8:00 AM - 1:00 PM
3 UMUM Senin dr. Cut Minora 9:00 AM - 13:00 AM
4 NAPZA Senin dr. Cut Minora 8:00 AM - 1:00 PM
5 METADON Senin dr. Sri Redjeki Rudjiati 8:00 AM - 1:00 PM
6 PSIKIATRI Senin dr. Imelda Indriyani, SpKJ 8:00 AM - 1:00 PM
7 NEUROLOGI Senin dr. Tjahjani Natriana, Sp.S 8:00 AM - 1:00 PM
8 PARU Selasa dr. Rita Kesuma, Sp.P 8:00 AM - 1:00 PM
9 FISIOTERAPI/REHAB MEDIK Selasa dr. Suniarleni, SpRM 8:00 AM - 1:00 PM
10 UMUM Selasa dr. Cut Minora 8:00 AM - 1:00 PM
11 NAPZA Selasa dr. Boris Pasaribu 8:00 AM - 1:00 PM
12 METADON Selasa dr. Cut Minora 8:00 AM - 1:00 PM
13 PSIKIATRI Selasa dr. Carlamia H lusikooy, SpKJ 8:00 AM - 1:00 PM
14 NEUROLOGI Selasa dr. Tjahjani Natriana, Sp.S 8:00 AM - 1:00 PM
15 FISIOTERAPI/REHAB MEDIK Rabu dr. Suniarleni, SpRM 8:00 AM - 1:00 PM
16 UMUM Rabu dr. Cut Minora 8:00 AM - 1:00 PM
17 PSIKIATRI Rabu dr. I Wijaya, SpKJ 8:00 AM - 1:00 PM
18 NEUROLOGI Rabu dr. Tjahjani Natriana, Sp.S 8:00 AM - 1:00 PM
19 PARU Kamis dr. Rita Kesuma, Sp.P 8:00 AM - 1:00 PM
20 UMUM Kamis dr. Cut Minora 8:00 AM - 1:00 PM
21 PSIKIATRI Kamis dr. Imelda Indriyani, SpKJ 8:00 AM - 1:00 PM
22 NEUROLOGI Kamis dr. Tjahjani Natriana, Sp.S 8:00 AM - 1:00 PM
23 UMUM Jumat dr. Cut Minora 8:00 AM - 1:00 PM
24 PSIKIATRI Jumat dr. Herny Taruli tambunan, SpKJ 8:00 AM - 1:00 PM